شماره تلفن دانشکده پزشکی:     22-34274618

مدیریت پژوهشی:   داخلی  298

واحد پژوهش:   داخلی 205

مدیریت  سیستم اطلاعات پژوهشی: 38360014