مستندات پژوهشی:

طرح و تصویب پروپوزال

1-   پروپوزال  (تکمیل امضاء شده)

2-  صورتجلسه گروه

 

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

1- نامه مدیر محترم گروه مربوطه مبنی بر درخواست دفاع از پایان نامه با ذکر زمان و مکان انجام دفاع و پیشنهاد دو نفر از اساتید محترم هیأت علمی به عنوان داور به انضمام پایان نامه و پذیرش مقاله

2-کپی قرداد تصویب پروپوزال

 

ارائه پایان نامه

1-   پرینت نهایی پایان نامه

2-   دو سری کپی نمره پایان نامه

3-  نامه تایید صحافی

4- کپی قرارداد

 

 

تسویه گزارش نهایی

1-             نامه استاد محترم راهنما مبنی بر تائید گزارش نهایی

( با ذکر عنوان، نام دستیار/ دانشجو و تاریخ دفاع از پایان نامه )

2-            CD حاوی فایل word  گزارش نهایی

3-           کپی قرارداد