فرآیندها

o    فرآیند طرح و بررسی پروپوزال

v                      طرح های تحقیقاتی اساتید محترم هیأت علمی:

1-             ارسال پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه از طریق دبیرخانه دانشکده

2-            ارسال پروپوزال جهت کارشناسی توسط حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

3-           دریافت نامه جمع بندی نظرات کارشناسان پروپوزال ارسالی از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-           اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-           دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر

6-            تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-           ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-           پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-            تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-          انجام طرح تحقیقاتی

v  مقطع دستیاری:

 

1-             تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-            شرکت دستیار و استاد محترم راهنما در شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ معین شده

3-           دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهشی از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-           اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-           دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-            تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-           ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-           پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-            تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-          انجام طرح تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

v  مقطع کارشناسی ارشد:

 

1-             تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-            شرکت دانشجو و استاد محترم راهنما در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده در تاریخ معین شده

3-           دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-           اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-           دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-            تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-           ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-           پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-            تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-          انجام طرح تحقیقاتی

 

 

 

 

v  مقطع پزشکی عمومی:

 

ü   طرح و بررسی پروپوزال در دانشکده:

 

1-             تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-            ارسال پروپوزال جهت کارشناسی از طرف حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

3-           دریافت نامه جمع بندی نظرات کارشناسان پروپوزال از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-           اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-           دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-            تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-           ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-           پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-            تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-          انجام طرح تحقیقاتی

 

 

 

 

ü   طرح و بررسی پروپوزال در مراکز تحقیقاتی:

 

1-             انجام مراحل طرح و بررسی در مرکز تحقیقاتی

2-            ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

3-           ارسال مستندات مربوط به بررسی و تصویب پروپوزال در مرکز به همراه فایل پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه توسط مرکز تصویب کننده

4-           پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

5-           تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

6-            انجام طرح تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o    فرآیند تدوین و صحافی پایان نامه

 

1-     تنظیم پایان نامه بر اساس دستورالعمل صحافی پایان نامه

2-    تکمیل فرم ارسال پایان نامه اصلاح شده (فرم شماره 7)

3-   ارائه مستندات ذیل قبل از انجام صحافی

-      پرینت کامل پایان نامه

-      دو سری کپی نمره دفاع پایان نامه

             (امضاء اساتید محترم راهنما ، مشاور، داوران، نماینده دانشکده و مدیرگروه در فرم نمره ضروری می باشد.)      

-      فرم تاییده صحافی پایان نامه با امضاء استاد محترم راهنما، مدیر محترم گروه و مدیریت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی

            (فرم تاییده صحافی پایان نامه در دستورالعمل صحافی ضمیمه می باشد.)

-      کپی قرارداد تصویب پروپوزال

4-  دریافت شماره و تاریخ ثبت از حوزه مدیریت پژوهشی پس از تایید نهایی