فرم صورتجلسه گروه مربوط به تصویب پروپوزال:

مقطع پزشکی عمومی.مقطع پزشکی عمومی.

 

مقطع کارشناسی ارشد.مقطع کارشناسی ارشد.

 

مقطع دستیاریمقطع دستیاری

 

فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه:

 

 

فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.

 

مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری.pdfمقطع کارشناسی ارشد و دستیاری.
 

 

مقطع پزشکی عمومی.pdfمقطع پزشکی عمومی

 

 فرم تحویل پایان نامه نهایی جهت اخذ مجوز صحافی

 

فرم تحویل پایا نامه.pdfفرم تحویل پایا نامه

 

فرم ارزیابی پروپوزال

 

فرم ارزیابی پروپوزال.pdfفرم ارزیابی پروپوزال.