برنامه هفتگی شوراهای پژوهشی:

روز

ساعت

موضوع

یکشنبه

11-8

شورای پژوهشی (بررسی پروپوزال مقطع دستیاری و پزشکی عمومی، مراکز تحقیقاتی، طرح های تحقیقاتی اساتید هیأت علمی)

دوشنبه

13-10

شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی (بررسی پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی)