اعضاء شوراهای پژوهشی:

لیست اعضاء شورای پژوهشی

ردیف

نام  اساتید

نام گروه

1

دکتر مهدی زبیری

داخلی

2

دکتر سیروس جلیلی

آناتومی و بیولوژی سلولی

3

دکتر محمدرضا سلحشور

آناتومی و بیولوژی سلولی

4

دکتر امیرهوشنگ الوندی

میکروب شناسی

5

دکتر مهدی تقدسی

ایمنی شناسی

6

دکتر منصور رضایی

آمار زیستی

7

دکتر مهرعلی رحیمی

داخلی

8

دکتر مظفر ازنب

داخلی

9

دکتر اشکان شیرویی

جراحی عمومی

10

دکتر نگین رضاوند

زنان و زایمان

11

دکتر میترا همتی

اطفال

لیست اعضاء شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی

نام  اساتید

نام گروه

1

دکتر مهدی زبیری

داخلی

2

دکتر سیروس جلیلی

آناتومی و بیولوژی سلولی

3

دکتر زهره رحیمی

بیوشیمی بالینی

4

دکتر فرهاد سالاری

ایمنی شناسی

5

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

روانشناسی بالینی

6

دکتر عباس حق پرست

فیزیک پزشکی

7

دکتر فرهاد بابایی

میکروب شناسی