مراحل تصویب گزارش نهایی

 

مراحل کارشناسی گزارش نهائی طرحهای تحقیقاتی
 
 
 
در پایان اجرای هر طرح تحقیقاتی یک گزارش نهائی بر اساس فرمت مشخص تهیه می گردد که پس از ارائه توسط مجری طرح به مدیریت پژوهشی توسط کارشناسان علمی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. مراحل این بررسی به شرح زیر است:
1- ارائه گزارش نهائی از سوی مجری طرح به مدیریت پژوهشی.
2- تعیین کارشناسان علمی مرتبط و متخصص بر حسب موضوع از سوی شورای پژوهشی.
3- ارسال گزارش نهائی برای کارشناسان علمی و تعیین زمان خاصی برای تشکیل جلسه کارشناسان بدون حضور مجری طرح.
4- بحث و بررسی کارشناسان علمی و جمع بندی نظرات ایشان توسط کارشناسان پژوهشی.
5- تعیین یکی از کارشناسان با توافق سایر کارشناسان برای کنترل نهائی و کنترل اصلاحات انجام شده.
6- ارسال نظرات کارشناسان برای مجری طرح برای اصلاح و یا ارائه توضیح در موارد مطرح شده.
7- اخذ گزارش نهائی اصلاح شده از مجری طرح.
8- ارسال گزارش نهائی اصلاح شده برای کارشناس علمی و گرفتن نظر نهائی.
9- در صورت تائید نهائی گزارش توسط کارشناس علمی، ارسال آن به شورای پژوهشی برای تصویب نهائی.
10- مکاتبه با مجری طرح برای ارائه فاکتورها و مدارک مرتبط و انجام تسویه حساب نهائی.
11- در صورت عدم تائید اصلاحات انجام شده مراحل 6 تا 9 مجددا" تکرار می شود.