فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی

 

 

فرم های پژوهشی:

فرم صورتجلسه گروه مربوط به تصویب پروپوزال:

v  مقطع پزشکی عمومی

v  مقطع کارشناسی ارشد

v  مقطع دستیاری

 

فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه:

v  مقطع پزشکی عمومی

v  مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری

 

فرم ارزیابی پروپوزال