فرمت نگارش گزارش نهایی

 

فرمت نگارش گزارش نهائی طرحهای تحقیقاتی
 
به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در تهیه گزارش نهائی طرحهای تحقیقاتی، بر اساس فرمت زیر اقدام نمائید. ضمنا همیشه نسخه اصلی گزارش نهائی را در کامپیوتر یا CD جهت اعمال نظرات کارشناسان علمی و اصلاحات بعدی حفظ نمائید. در نهایت نیز بایستی یک نسخه از گزارش نهائی کارشناسی و اصلاح شده را در قالب CD به حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری تحویل نمائید.
 
یک گزارش نهائی باید شامل قسمتهای زیر باشد:
 
1- صفحه اول: شامل عنوان طرح ، نام مجری و همکاران اصلی طرح ( با ذکر نام و نام خانوادگی، درجه تحصیلی و مشخص کردن مسئول مکاتبات با علامت ستاره) و در آخر ذکر سازمان حمایت کننده از انجام تحقیق.
2- چکیده: به صورت مختصر و حداکثر در یک صفحه ( شامل 350-250 کلمه) تهیه و شامل تمامی قسمتهای اصلی مقاله می باشد که هر کدام با عناوین مشخص در یک پاراگراف جداگانه آمده باشد. عناوین پاراگرافها باید شامل: مقدمه، مواد و روشها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد و در انتهای چکیده کلمات کلیدی ( حداقل3 و حداکثر 4 کلمه)آورده می شود.
3- مقدمه: شامل مطالبی راجع به تعریف مسئله، اهمیت موضوع، مرور متون(پیشینه تحقیق) دلایل و ضرورت انجام تحقیق می باشد. سوالات و فرضیه های پژوهشی نیز در این قسمت آورده می شود. در مقدمه مروری بر متون و اطلاعات قبلی برای ایجاد زمینه ذهنی در خواننده و ذکر نتایج مهم بررسی های قبلی ذکر می شود. افعال بکار گرفته شده در این قسمت عموما افعال گذشته باید باشد.
4- مواد و روشها: نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه روش محاسبه حجم نمونه و نحوه نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، روائی و پایائی ابزارهای مطالعه، نحوه انتخاب مواد مثل وسایل کار و داروهای خاص یا نمونه ها، علت و روش انتخاب مواد یا نمونه ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها، معیارهای ورود و خروج از مطالعه، روشهای آماری بکار گرفته شده و مسایل مربوط به اخلاق پژوهش و محدودیتهای انجام پژوهش در این قسمت آورده می شود. این قسمت باید با دقت نوشته شود به نحوی که افراد دیگری با همان روش به همان نتایج برسند.
5- یافته ها: در این قسمت برخی از قسمتهای مطالعه ( بدون تکرار جزئیات) ذکر می گردد. تمامی یافته های تحقیق بدون انجام قضاوت در این قسمت آورده می شود. معمولا یافته های مهم ذکر و سایر یافته ها در قالب جدول و نمودار می آید. ( شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نمودار در پائین آن نوشته می شود)
6- بحث: در قسمت بحث نکات عمده و روابط آنها به وسیله نتایج نشان داده می شود. نتایج تحقیقات مخالف و موافق در این قسمت آورده می شود و نتایج این تحقیق با آنها مقایسه می شود.
7- نتیجه گیری: بسیار مختصر تر از بحث و فقط اهم نتایج بدون آوردن اعداد و ارقام و جداول بیان و نتیجه ای که از تحقیق حاصل شده است ذکر می شود. قسمت بحث و نتیجه گیری می تواند تحت یک عنوان آورده شود.
8- منابع: منابع باید به روش شماره گذاری و به ترتیب استفاده در متن ( روش ونکوور) تنظیم شود.
9- ضمائم: شامل جداول، نمودارها، یک نمونه از فرمهای تحقیقاتی و ... می باشد.
در پایان نتیجه گیری می توان قسمتی را تحت عنوان تشکر و قدردانی و یا مشکلات اجرائی طرح اضافه کرد.