پیام مدیر گروه

گروه بیوشمی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از بهترین  گروههای بیوشیمی بالینی درایران برای آموزش دانشجویان مقاطع مختلف و تحقیقات پایه و بالینی در بیوشیمی بالینی و ژنتیک پزشکی است. اعضاء گروه بیوشیمی بالینی شامل 2 استاد بیوشیمی بالینی ، 3 دانشیار بیوشیمی بالینی و ژنتیک پزشکی و 6 استادیار بیوشیمی بالینی و ژنتیک پزشکی و 3 مربی می باشند.

درسطح undergraduate  این گروه برنامه جامعی در آموزش بیوشمی بالینی ، بیولوژی سلولی مولکولی و ژنتیک دارد. علاوه بر این ، در سطح post graduate  ، گروه دارای دانشجویان ملی و بین المللی است که از آموزش جامع و برنامه های تحقیقاتی در بیوشیمی بالینی، بیولوژی سلولی مولکولی و ژنتیک  بهره مند هستند. تحقیق و پژوهش فاکتور اصلی و ضروری برای اخذ  مدارک کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) می باشد. هدف گروه گسترش مهارتهای تحقیقاتی ، کلینیکال و پاراکلینیکال دانشجویان برای تربیت مسئولان آزمایشگاههای بالینی و دانشمندان بخوبی تعلیم یافته می باشد.

دانشجویان عموماً استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای تخصصی خود را در پایان ترم دوم انتخاب می نمایند. فرایند انتخاب براساس پذیرش دو طرفه استاد و دانشجو می باشد.

موارد تحقیقاتی مورد توجه اعضاء هیئت علمی گروه شامل مطالعات شامل ژنتیک و اپی ژنتیک و بیوشیمیایی برخی بیماریهای شایع مانند هموگلوبینوپاتیها ، سرطان ، پره اکلامپسی   بیماری عروق کرونر و دیابت ملتیوس است.

جزئیات بیشتر درباره برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه در وب سایت گروه بیوشیمی بالینی موجود است.