پیام مدیر گروه

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی و رفتاری کمک می‌کند و در مورد طیف گسترده ای از درمان جویان کاربرد دارد. از مهم ترین رسالت اعضا ی هیات علمی گروه روان شناسی بالینی تلاش همه جانبه به منظور ارتقای پژوهش ها ی بالینی و بومی و هم چنینن تربیت نیروهای کارامد درحوزه های پیش گیری، تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی می باشد. تاکید بر مبانی تفکر علمی و خلاق ، اخلاق حرفه ای ، آشنایی و کاربست فرایند تشخیص و روان درمانی اختلالات روان شناختی از نکات اصلی و ضروری برنامه ی آموزشی اعضای هیات علمی گروه روان شناسی بالینی می باشند که با تکیه بر آن ها دانشجو قادر خواهد بود آموخته های خود را با توجه به ویژگی های فرهنگی و بومی به کار گیرد.از اعضای محترم هیات علمی گروه و دانشجویان گرامی انتظار می رود همگام با تحولات علمی در سطح دنیا در جهت فراگیری دانش روزآمد روان شناسی بالینی، کاهش دردو رنج های بیماران و اخلاق مداری بیش از پیش از هیچ کوششی دریغ ننمایند.