پایان نامه هایی که پروفسور زهره رحیمی راهنمایی آنها را به عهده داشته اند/دارند. تاریخ ها مربوط به زمان تصویب پایان نامه ها می باشند.

دکترای تخصصی (PhD)

 1. Epigenetic study of BRCA1 and RARβ2, RASSF1A and PTEN (a critical gene in PI3K/mTOR pathways) in breast cancer patients and their families, genetic study of MMP2 and MMP7 in breast cancer patients. دکترای پژوهشی دکتر خیراله یاری سال 1392
 2. بررسی بیان ده LncRNA (NEAT1, NBR2, BCAR4, PVT1, TINCR, RP11-445H22.4, LINC00152, LINC01297, DSCAM-AS1 and, ST8S1A6-AS1) به عنوان بیومارکر در تشخیص و مانیتورینگ سرطان سینه. دکترای پژوهشی دکتر محمد طاهر مرادی سال 1395
 3.  بررسی ارتباط متابولیسم هورمونها ی جنسی و دوپامین و پلی مرفیسم های ژنی مرتبط با اختلال لکنت.  دکتر هیوا محمدی دکترای تخصصی نوروساینس سال 1395
 4. بررسی ارتباط میزان آنزیم های SIRT1,SIRT3 و واریانت های SIRT1،SIRT3 و Fox1 با استرس اکسیداتیو و شکستDNA در مردان نابارور. دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دکتر ابولفضل نصیری سال 1397
 5. بررسی ارتباط واریانت های ژن های , Nrf2 Keap1 و SIRT1 با استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و کوفاکتورهای آنها با خطر ابتلاء به پره کلامپسی در زنان باردار.دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دکتر فاطمه خدیرچمازکتی سال 1397

دستیاری

 1. بررسی هاپلوتیپ خوشه ژنی B در بیماران B  تالاسمی ماژور و اینترمدیا کرمانشاه.  پایان نامه دکتر فریدون توفیق زاده دستیار کودکان سال 1383
 2. مقایسه میزان لیپیدها و لیپو پروتئینهای سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور با افراد سالم. پایان نامه دکتر  محمد معنوی شاد  دستیار کودکان. سال 1386
 3. بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای موثردرسیستم واسکولار و ترومبوفیلیا و خطر پره اکلامپسی درزنان باردار کرمانشاه. پایان نامه دکتر فرانک جلیلوند دستیار زنان سال 1389
 4. بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالو پروتئیناز 7 (A:G 181-) با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه. پایان نامه دکتر لیلا کاظمیان دستیار زنان سال 1392
 5. بررسی ارتباط ژنوتیپ های ماتریکس متالو پروتئیناز 2 (C:T 735-) با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه. پایان نامه دکتر سارا لطفی دستیار زنان سال 1394
 6. بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالوپروتئیناز8 (C/G17+) و ( T / C 799-) با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار در کرمانشاه. پایان نامه دکتر آرزو رضائیان دستیار زنان سال 1394
 7. بررسی ژنو تیپ‌های پلی مورفیسم C/T)FokI, (A/G) BsmI ) و TaqI (T/C) و ژن گیرنده ویتامین D با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار.پایان نامه دکتر صبا تبرک دستیار زنان سال 1395

    کارشناسی ارشد

1.      بررسی پلی مرفیسم XmnI و درصد هموگلوبین F و زنجیره G در بیماران بتالاسمی. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای هوشنگ نعمتی سال 1384

2.      بررسی ارتباط ژنوتیپهای کلستریل استرترانسفرپروتئین (Taq IB) ونیتریک اکسیدسنتازاندوتلیال باابتلا به دیابت نوع 2 وبیماری کرونرقلب (CAD) درکرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای رضا نوروزی راد سال 1387

3.      بررسی ارتباط ژنوتیپهای آپو لیپو پروتئین E ، فعالیت و فنوتیپهای آنزیم بوتیریل کولین استراز با استرس اکسیداتیو و خطر بروز پره اکلامپسی در زنان باردار کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای رضا احمدی سال 1389

4.      بررسی ارتباط واریانتهای ماتریکس متالوپروتئیناز 9 با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار در کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی (پیام نور) خانم ماریا امیدی شاهسوندی سال 1390

5.      بررسی ارتباط واریانت های نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالیeNOS3 4a/b ، و رسپتور تیپ 2 آنژیوتانسین II (AT2R) و خطر بروز پره اکلامپسی در زنان باردار استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای امیر آقائی  سال 1390

6.      بررسی ارتباط ژنوتیپهای -217 ژن آنژیوتانسینوژن با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی آقا ی فرهاد شاه ویسی زاده سال 1390

7.      بررسی ارتباط ژنوتیپهای آنزیم نیتریک اکسیدسنتاز    eNOS 4a/b با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی (دانشگاه آزاد) خانم شیدا صادقی سال 1391

8.      بررسی ارتباط ژنوتیپ های ماتریکس متالوپروتیناز(MMP-9 1562 C:T) 9 با خطر ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک (دانشگاه آزاد) خانم زهرا ابدان سال 1391

9.      بررسی ارتباط واریانت های ژن رسپتور تیپ 1 آنژیوتانسین 11 (AT1 R) با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در کرمانشاه. . پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی (دانشگاه آزاد) خانم سونیا امیری سال 1391

10. بررسی ارتباط واریانتهای ژنهای رسپتور سروتونین و ترانسپورتر سروتونین با خطر بیماریهای دوقطبی در کرمانشاه.. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم سحر محمدی سال 1391

11. بررسی ارتباط ماتریکس متالوپروتئیناز 2(735ct) ماتریکس متالوپروتئیناز 3)MMP-3:5A/6A) و ماتریکس متالوپروتئیناز(INIA:G) با خطر ابتلا به مولتیپل اسکلروز در کرمانشاه.

12. بررسی ارتباط واریانت های ژن های فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز و کاته کول O-متیل ترانسفراز با خطر بیماری های دو قطبی در کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آقای امین گراوند سال 1391

13. ارزیابی جایگاه ژنی بتا – کازئین به منظور شناسائی واریانت های A1 و A2 توسط PCR با مارکر اختصاصی در گاوهای بومی توده غرب کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک دامی آقای مجید غلامی سال 1392

14. بررسی ارتباط واریانتهای گیرنده تیپ 2 آنژیوتانسین (AT2R -1332 G:A)با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در کرمانشاه. . پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی (دانشگاه آزاد) آقای  امید منصوری زاوله سال 1392

15. بررسی ارتباط ژنوتیپ های 19Cyp و PPAR–γ (T :C) با سطح لیپیدها و هورمون های جنسی با استعداد ابتلا به بیماری آکنه ولگاریس در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم فروغ چمایی نژاد سال 1393

16. مطالعه ارتباط واریانت های (C: T) 17Cyp و PPAR–γ (C: G) با سطح لیپیدها و هورمون های جنسی بااستعداد ابتلا به بیماری آکنه ولگاریس در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم شهره سعیدی سال 1393

17. بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز(MTHFR C677T) تیمیدیلات سنتاز (TYMS)، متیونین سنتاز(MTR) ومتیونین سنتاز ردوکتاز ((MTRR A66G با خطر ابتلا به سرطان سینه در کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم مریم بزرگی زرینی سال 1394

18. بررسی ارتباط واریانت های ژن های فاکتور رشد شبه انسولین- 1) IGF-1 (G→A) و MTHFR(C677Trs1801133) با سطح سرمی انسولین،IGF-1 لیپیدها و هورمونهای جنسی با بیماری آکنه ولگاریس  در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم سکینه زینتی سال 1394

19. بررسی ارتباط واریانت ها و هاپلوتیپ های کموکاین CXCL12 با استعداد ابتلا به لوسمی لمفوئیدی مزمن (CLL) در بیماران CLL کرمانشاه.. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم زهرا اله بخشی سال 1396

20. ارتباط جهش های ژنهای P53 (کدون72) وMDM2 (309) با خطر ابتلا به لوکمیای مزمن لنفوسیتی (CLL) در بیماران CLL کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم یسری ملکی سال 1396

21. مطالعه ارتباط واریانتهای (rs700518)CYP19 A:G با سطح سرمی هورمون های جنسی و استعداد ابتلا به بیماری آکنه ولگاریس در کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم زمرد قدمی سال 1396

22. بررسی ارتباط ژنوتایپ های IL 6 -174 G:C و TNFα -308 G:A با سطح لیپید ها و هورمون های جنسی و با استعداد ابتلا به آکنه واثر سینرژیسم واریانتهای دو ژن در استعداد ابتلا به آکنه در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم زهرا حیدری سال

23. بررسی اثر نانوپارتیکل های پلیمری پلی اتیلن ایمین (PEI) حاوی siRNA ضد CD44 درمهار رشد و مهاجرت سلول های سرطان کولورکتال. . پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم سوزان نجفی سال 1397

24. مقایسه تغییرات بیان miRNA های تنظیم کننده مسیر آپوپتوز (miR-98, miR-374a, miR-32) در مبتلایان به لوکمی لنفوئیدی مزمن با افراد سالم در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم زهرا قربانی سال 1397

25. بررسی ارتباط واریانت های ژن های Nrf2و Keap1 با شاخصهای استرس اکسیداتیو در سرم و با خطر ابتلا به دیابت ملیتوس نوعII و عوارض رتینوپاتی و نوروپاتی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم فرناز خلیلی 1397

پزشکی عمومی

1.     بررسی موتاسیونهای ژن پروترومبین G20210A و فاکتور V لیدن G1691A در افراد مبتلا به ترومبوز وریدهای تحتانی در کرمانشاه. پایان نامه دکتر سید رضا سید محمد دولابی سال 1388

2.     بررسی فراوانی جهش فاکتور 5 لیدن درترومبوز سینوس مغز درکرمانشاه. پایان نامه دکتر امیر حسین امیری بیگوند سال 1388

3.     بررسی رابطه جهش های پروترومبین ( G20210A) و متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFRC677T)  با نقص گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز(G6PD). دکتر مهسا فلاحی 1390

4.     بررسی ارتباط  موتاسیون فاکتور V لیدن (G1691A) با کمبود گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز (G6PD). دکتر آزاده حیدرپور 1390

5.     بررسی مقایسه ای شیوع انواع سرطان در بیمارستان امام رضا کرمانشاه سال 85 تا 88. دکتر راضیه کسرایی سال 1390

6.     بررسی ارتباط بین واریانت های PPAR Pro12Ala و RXR-α (A/G , rs749759) با خطر پره اکلامپسی و میزان ویتامین D در زنان دارای پره اکلامپسی در استان کرمانشاه. دکتر محمد شکیبا سال 1397

7.     بررسی ارتباط واریانت های ژن های فاکتور رشد شبه انسولین- 1) IGF-1 (G→A) و MTHFR(C677Trs1801133) با سطح سرمی انسولین،IGF-1 ، با بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در استان کرمانشاه دکتر ژیلا سلیمانی سال 1398

داروسازی

1.      بررسی رابطه پلی مرفیسم ژن های تیمیدیلات سنتاز ومیتونین سنتتاز باخطرابتلا به لوکیمیای حاد لنفوسیتی (ALL)درکرمانشاه. پایان نامه دکتر زینب احمدیان سال 1387

2.      بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHER )با نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت ملیتوس تیپ II در کرمانشاه. پایان نامه دکتر علی حسنوند سال 1387

3.      بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین با فعالیت آنزیم و مصرف داروهای مهار کننده این آنزیم در بیماران دیابتی با و بدون نفروپاتی. پایان نامه دکتر وحید فعله گری سال 1387

4.      بررسی ارتباط ژنوتیپهای آنزیم نیتریک اکسیدسنتاز و نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع II در کرمانشاه. پایان نامه دکتر یزدان جعفری سال 1387

5.      بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) با خطر ابتلا به لوکمیای حاد لنفوسیتی (ALL) در کرمانشاه. پایان نامه دکتر محمد رضا ازهر سال 1388