گروه آموزشی زبان انگلیسی

سرپرست : دکتر بهمن مهربان

 

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

cv              

دکتر بهمن مهربان

زبان انگلیسی

استادیار

دکتری ph.D

Bah-Mehraban@yahoo.com