گروه زبان انگلیسی (English Department)

   پیام مدیر گروه:

     نظر به اهمیت زبان انگلیسی در مراودات علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی٬ گروه زبان انگلیسی خود را ملزم به افزایش دانش زبانی دانشجویان پزشکی و سایر رشته های مرتبط با استفاده از روش های آموزشی متنوع و کارآمد میبیند. در کنار امور آموزشی متداول٬ از انجام پروژه های علمی با همکاری دانشجویان و اساتید عالی مقام استقبال می گردد.

 معرفی گروه:

     حداکثر 150 کلمه ( فارسی و انگلیسی) گروه زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از یک عضو هیئت علمی ثابت و چندین استاد مدعو تشکیل میگردد. این گروه متولی تدریس دروس زبان عمومی تمام رشته ها و نیز دروس زبان تخصصی رشته پزشکی می باشد. تمامی افراد شاغل در این فعالیتهای آموزشی دارای مدرک دکترا با گرایش آموزش انگلیسی می باشند.

     The English Department at KUMS comprises of one formal member and some invited ones. We are dedicated to teaching General English Courses across the university as well as Medical Terminology Courses for medical students