برنامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

msmicrobdept

کوریکولوم کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

 

msmicrob

کوریکولوم کارشناسی ارشد ویروس شناسی

mavirus

کوریکولوم کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

msfood

کوریکولوم دکتری باکتری شناسی پزشکی

phdbacteriology

کوریکولوم دکتری  ویروس شناسی

phdvirus