دانش آموختگان

دانش آموختگان کارشناسی ارشد

 

عمر قادری (دکتری بیوتکنولوژی دارویی)                       سید شمس الدین حسینی

سید منصور آل طه (دکتری بیوتکنولوژی )                     سمیه بختیاری

حمید پژاوند (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)              شهرام باقرآبادی

عباس فراهانی( دکتری باکتری شناسی -  هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)                                  

 کمال احمدی (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)                     حدیث صدری

 افسانه سلیمی  (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)              محسن عزیزی

علی همتیان (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)                        پریسا نجات

 اعظم الهی                                                                                  بنفشه حسنوند

مهسا کاشف                                                                               شیوا پور محمدی 

 نسرین سوری                                                                            الهه قاسمیان

سکینه مرادی                                                                             رویا چگنه لرستانی

مینو علی آبادی                                                                          لعیا یزدانی

صفورا نوری تبار                                                                         احسان عزیزی

ژیلا مرادی                                                                                  یحیی حصاری

بهاره خدامرادی                                                                          هستی زاهدی

محمد رحمانی زاده                                                                     بهاره چشمه نوشی

ندا عیدی وندی                                                                          ژیلا شاویسی زاده

سروش برجی                                                                             فضل الله شادمانی

یاسر محبی