دانش آموختگان

دانش آموختگان کارشناسی ارشد

 

عمر قادری (دکتری بیوتکنولوژی دارویی)                                     سید شمس الدین حسینی

سید منصور آل طه (دکتری بیوتکنولوژی )                                    سمیه بختیاری

حمید پژاوند (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)                        شهرام باقرآبادی

عباس فراهانی( دکتری باکتری شناسی -                                  حدیث صدری

  هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)                          محسن عزیزی

 کمال احمدی (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)                      پریسا نجات

 افسانه سلیمی  (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)                 بنفشه حسنوند

علی همتیان (دانشجوی دکتری باکتری شناسی)                        شیوا پور محمدی

 اعظم الهی                                                                                  الهه قاسمیان

مهسا کاشف                                                                                رویا چگنه لرستانی

 نسرین سوری                                                                              لعیا یزدانی

سکینه مرادی                                                                              احسان عزیزی

مینو علی آبادی                                                                           یحیی حصاری

صفورا نوری تبار                                                                           هستی زاهدی

ژیلا مرادی                                                                                   بهاره چشمه نوشی

بهاره خدامرادی                                                                           ژیلا شاویسی زاده

محمد رحمانی زاده                                                                      فضل الله شادمانی

ندا عیدی وندی                                                                          

سروش برجی                                                                          

یاسر محبی