فرایند نام نویسی دانشجویان جدید

فرایند انتخاب واحد ترمی

فرایند انتخاب و ثبت  موضوع پایان نامه

فرایند دفاعیه از پایان نامه و رساله

فرایند دانش آموختگی