مدیر آموزش علوم پایه

نام و نام خانوادگی : دکتر شیوا روشنخواه

رشته تحصیلی : علوم تشریحی

مدرک : دکترای تخصصی(PhD)

مرتبه : دانشیار

آدرس اینترنتی :  

Sh.roshnkhah@kums.ac.ir

  cv: