معاونت آموزشی پزشکی عمومی


معاون آموزش پزشکی عمومی 

نام و نام خانوادگی : دکتر علی کرامتی
مدرک : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی :کودکان

مرتبه علمی : دانشیار

آدرس اینترنتی :
شماره تلفن : 19-34274617 
فکس دانشکده: 34279920
 

شرح وظایف معاونت پزشکی عمومی شرح وظایف معاونت پزشکی عمومی

 

معیارهای انتخاب معاونت پزشکی عمومی معیارهای انتخاب معاونت پزشکی عمومی