معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی پایه

 معاونت آموزش  تحصیلات تکمیلی پایه

نام و نام خانوادگی : دکتر سیروس جلیلی

رشته تحصیلی : علوم تشریحی

مدرک : دکترای تخصصی(PhD)

مرتبه : استاد

آدرس اینترنتی :  

cjalili@kums.ac.ir

  cv: 
cv

شرح وظایف معاون آموزش علوم پایه وتحصیلات تکمیلی شرح وظایف معاون آموزش تحصیلات تکمیلی