مدیرروابط عمومی

نام ونام خانوادگی : مهندس مریم جسری

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

مدرک : کارشناسی ارشد

آدرس اینترنتی: m.jesri@kums.ac.ir