مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکترماریا شیروانی

گروه آموزشی: عفونی

پست الکترونیک:                                       

شماره تماس : 34281564  083   

رتبه : استادیار                                         

شرح وظایف

1. پیگیری وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده

2. پیگری وظایف و نامه های محوله از طرف ریاست EDC

3. بازنگری در کوریکولوم علوم پایه فیزیوپاتولوژی و استاژری

4. ارائه موضوعات به کمیته های EDO جهت کارشناسی

5. تعیین برنامه و فرایند رضایت سنجی کارکنان

6.  تعیین برنامه و فرایند نظارت بر آزمون ها

7. سرپرستی و برگزاری جلسات کمیته های EDO

8. هماهنگی های لازم میان EDC و دانشکده پزشکی در رابطه با آنالیز آزمون ها

9. عضویت در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده و شورای EDC مرکزی با داشتن حق رای

10. هماهنگی های لازم میان EDC و دانشکده پزشکی در رابطه با جمع آوری طرح درس و طرح دوره

11. هماهنگی های لازم میان EDC و دانشکده پزشکی  در رابطه با  جمع آوری فرم های بازنگری کوریکولوم آموزشی