مسئول امور هیات علمی

 مدیر امور هیات علمی

نام ونام خانوادگی: دکتر امیرهوشنگ الوندی

رشته تحصیلی: باکتری شناسی

مدرک: دکتریPh.D

مرتبه:دانشیار

آدرس اینترنتی: ah-alvandi@yahoo.com

فاکس: 08314274623

تلفن:08314274622

دکتر الوندی دکتر الوندی