مدیر امور بین الملل

نام و نام خانوادگی :دکترمحمود امیری

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی پزشکی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی :ma.amiri@kums.ir