مدیر امور اساتید مشاور دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی : دکتر وهاب دهلقی

رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی

مدرک : دکترای تخصصی

آدرس اینترنتی: v_dehlaghi@kums.ac.ir

cv:  دهلقی