معاون پژوهش

معاون پژوهش

نام ونام خانوادگی : دکتر زهره رحیمی

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مرتبه : استاد

مدرک : دکتری Phd 

cv:

CV. Sep. 2019 and Dr. Rahimi doc (1).pdf

آدرس اینترنتی: zrahimi@kums.ir