کمیته برنامه ریزی درسی.jpg

جلسات کمیته برنامه ریزی آموزشی سومین دوشنبه هر ماه راس ساعت ۱۲ در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار میگردد.

سرپرست کمیته: جناب آقای دکتر علی کرامتی

 

کمیته برنامه ریزی آموزشی.pdf کمیته برنامه ریزی آموزشی