کمیته برنامه ریزی درسی.jpg

 

 

  

فعالیت کمیته برنامه ریزی آموزشی دانشکده

    هدف

     بهینهسازی و ارتقاء برنامههای آموزشی دانشکده

 

   شرح وظایف

1-     جلب حمایت و پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس Lesson Plan

2-     جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تهیه و تدوین برنامه ­های دوره ­های آموزشی COURS PLAN توسط اعضاء هیات علمی و اجرای آن

3-     همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه­ های جاری آموزشی

4-     مشارکت در برنامه­ ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقیق شیوه­ های نوین آموزشی

5-     بازنگری برنامه­ های موجود

6-     ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و شرکت در برنامه­ های مربوطه

7-      ارزشیابی برنامه­ های آموزشی     

8-     مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

9-      بررسی انطباق برنامه های درسی با نیاز دانش آموختگان

10-      توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab,…)

11-      مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)

12-      پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)

13-      پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)

14-      مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس

15-      تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ....)

16-      مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس

17-      مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی

18-      مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک

19-      مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لاگ بوک های آموزشی

 

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشیدکترصیاد

نام و نام خانوادگی :پروفسور بابک صیاد

 نوع تخصص: بیماریهای عفونی

رتبه علمی : استاد

مدرک فوق تخصص

شماره تماس : 08334274618

درس الکترونیک : babaksayad@kums.ac.ir

 دبیر کمیته:

 نام و نام خانوادگی : دکتر علی کرامتی

     مدرک : دکترای تخصصی 

    رشته تحصیلی : متخصص بیماریهای کودکان

    مرتبه علمی : استادیار

 

 اعضای کمیته برنامه ریزی و اعتبار بخشی دوره دکتری پزشک عمومی

ایمیل

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 Bizadi@Hotmail.com متخصص آسیب شناسی               تشریحی و بالینی   عضو هیأت علمی دکتربابک ایزدی   1

taftan99@yahoo.com

متخصص کودکان

عضو هیأت علمی

دکتر علی کرامتی (دبیرکمیته)

2

 Sh.roshnkhah@kums.ac.ir دکتری Ph.D علوم تشریحی  عضو هیأت علمی  دکتر شیوا روشنخواه  3 

maria_shirvani@ yahoo.com

متخصص بیماریهای عفونی

عضو هیأت علمی

دکترماریا شیروانی

4

cjalili 2004@ yahoo.com

دکتری Ph.D علوم تشریحی

عضو هیأت علمی

دکترسیروس جلیلی

5

asayedzadeh@ kums.ac.ir

کلیه اطفال

عضو هیأت علمی

دکترسیدابوالحسن سیدزاده

6

jafarnavabi@kums.ac.ir

متخصص داخلی

عضو هیأت علمی

دکترسید جعفر نوابی

7

mkhazaei @ yahoo.com

دکتری Ph.D علوم تشریحی
 (فلوشیپ کشت سلول)

عضو هیأت علمی

دکتر مظفر خزاعی

8

y hamzavi @gmail.com

دکتری Ph.D انگل شناسی

عضو هیأت علمی

دکتر یزدان حمزوی

9

g bahrami@ kums.ac.Ir

فارماکولوژی

عضو هیأت علمی

دکتر غلامرضا بهرامی

10

Shmmadani@ yahoo.com

متخصص آسیب شناسی                 تشریحی  و بالینی

عضو هیأت علمی

دکتر سید حمید مدنی

11

Banvari88@ kums.ac.ir

متخصص بیماریهای داخلی

عضو هیأت علمی

دکتر بیتا انوری

12

ODavarinejad@Gmail.com

متخصص روانپزشکی

عضو هیأت علمی

دکتر عمران داوری نژاد

13

n jalilian@yahoo.com

زنان و زایمان (فلوشیپ)

عضو هیأت علمی

دکتر نسرین جلیلیان

14

 

کمیته برنامه ریزی آموزشی.pdf کمیته برنامه ریزی آموزشی