کمیته ایده پردازان آموزشی

 سرپرست کمیته

 جناب آقای دکتر فرهاد سالاری

 

 اعضای کمیته ایده پردازان آموزشی

 جناب آقای دکتر هادی مظفری                      سرکارخانم دکتر لیلا رضایی       

جناب آقای دکتر احسان علی محمدی           سرکارخانم دکتر عترت جوادی راد

جناب آقای دکتر محمدرضا اکرمی                سرکارخانم دکتر زینب محسنی افشار

جناب آقای دکتر رضا فتاحیان                          سرکارخانم دکتر ماریا شیروانی

جناب آقای دکتر علی عزیزی                         سرکارخانم دکتر سمانه دانایی     

جناب آقای دکتر هوشنگ نجفی                    جناب آقای دکتر علی میکائیلی

جناب آقای دکتر فریبرز بهره مند                    جناب آقای دکتر مسعود باقری

جناب آقای دکتر محمود امیری                      جناب آقای دکتر امید امامی ال آقا

جناب آقای دکتر ناصر نظری

 
صورت جلسه ایده پردازان 13 شهریور98 صورت جلسه ایده پردازان 13 شهریور98