کمیته نظارت بر آزمون ها.jpg
 
فرایند نظارت بر آزمون های دانشکده پزشکی فرایند چگونگی نظارت بر آزمون ها

 

اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها:

1. دکتر بابک صیاد

2. دکتر سیروس جلیلی

3. دکتر پیام ساری اصلانی

4. دکتر ماریا شیروانی

5. دکتر زهره رحیمی

6. دکتر علی کرامتی

7. دکتر سید ارشاد ندایی

8. دکتر بیتا انوری

9. دکتر عمران داوری نژاد

10. دکتر هوشنگ الوندی

11. دکتر بهمن مهربان