کمیته مشورتی کمیته استعدادهای درخشان و مشورتی دانشجویی

 

مسئول کمیتهعکس دکتر شیروانی

نام و نام خانوادگی : دکتر ماریا شیروانی 

نوع تخصص :  دکترای تخصصی عفونی

رتبه علمی : استادیار

شماره تماس : 136-08334274618

آدرس الکترونیک : maria_shirvani@yahoo.com   

 

 اساتید منتور (مشاور دانشکده پزشکی)

جناب آقای دکتر فرهاد سالاری دکترای ph.d ایمونولوژی

جناب آقای دکتر ایرج رشیدی دکترای ph.d علوم تشریحی

 

 دبیر کمیته

 جناب آقای اهورا زاهدی                

 

 اعضای کمیته

سرکار خانم زهرا حقیقی دانشجوی رشته پزشکی مقطع علوم پایه

جناب آقای رامین شکری دانشجوی رشته پزشکی مقطع علوم پایه

جناب آقای ادیب امیری دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

جناب آقای محمد جواد وحیدی فرد دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

جناب آقای سعید موذنی نیا دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

جناب آقای علی سلیمی دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی

جناب آقای محمد حنفیه دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی

جناب آقای روح الله حیدری دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی

جناب آقای میثاق رجبی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

سرکار خانم ندا بارانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح

سرکار خانم نرگس فرشچی دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

سرکار خانم سحر چشمه کبودی دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

سرکار خانم آذین محمدی حسینی دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

سرکار خانم رقیه فرجی دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

سرکار خانم شیوا محمودی دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

سرکار خانم هوشنگ باوند پور کاروانه دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

سرکار خانم فاطمه گرمه دانشجوی استعداد درخشان مقطع استریتهای آزمون دستیاری ۹۸

 

 

استارژی استاژری