کمیته مشورتی دانشجویی.jpg

 جلسات کمیته مشورتی و استعداد درخشان اولین چهارشنیه هر ماه راس ساعت ۱۲ در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار میگردد.

اعضای کمیته مشورتی و استعداد درخشان

سرپرست کمیته         سرکار خانم دکتر ماریا شیروانی

دبیر کمیته          جناب آقای اهورا زاهدی 

                    سرکار خانم ساحل احمدی

اعضای کمیته

سرکار خانم زهرا حقیقی دانشجوی رشته پزشکی مقطع علوم پایه

جناب آقای رامین شکری دانشجوی رشته پزشکی مقطع علوم پایه

جناب آقای ادیب امیری دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

جناب آقای محمد جواد وحیدی فرد دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

جناب آقای سعید موذنی نیا دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

جناب آقای علی سلیمی دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی

جناب آقای محمد حنفیه دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی

جناب آقای روح الله حیدری دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی

جناب آقای میثاق رجبی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

سرکار خانم ندا بارانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح