مراکز آموزشی- درمانی EDU

 مرکز آموزشی- درمانی امام رضا (ع)

مرکز آموزشی- درمانی امام علی (ع)

مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره)

 دکتر مریم اعتمادی

متخصص:ENT

مسئولEDU :مهشید کهتری کارشناس پرستاری

مهشیدکهتری

کارشناسEDUمرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)

تلفن تماس: 08337283254

 

ردیف

نام کمیته

تاریخ و روز برگزاری

ساعت برگزاری

محل برگزاری

1

ارزشیابی

برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

پژوهش در آموزش

29/1/ 98

پنج شنبه

11:00

11:30

12:00

13:00

آمفی تئاتر مرکز

2

ارزشیابی

برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

پژوهش در آموزش

20/3/98

دوشنبه

10:00

10:30

11:00

11:30

3

ارزشیابی

برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

پژوهش در آموزش

22/5/98

سه شنبه

11:00

11:30

12:00

13:00

4

ارزشیابی

برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

پژوهش در آموزش

13/7/98

شنبه

11:00

11:30

12:00

13:00

5

ارزشیابی

برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

پژوهش در آموزش

17/9/98

یک شنبه

11:00

11:30

12:00

13:00

6

ارزشیابی

برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

پژوهش در آموزش

5/11/98

شنبه

12:00

12:15

12:45

13:15

کمیته های 4گانه EDUدر مرکز آموزشی –  درمانی امام خمینی (ره) هر 2ماه یکبار با حضور اعضای این کمیته ها برگزار می گردد.

 

اعضا کمیته ارزشیابی

ردیف

نام ونام خانوادگی

گروه آموزشی

1

سرکار خانم دکتر لیلا رضایی

چشم پزشکی

2

سرکارخانم دکتر مریم اعتمادی

ENT

3

سرکار خانم دکترفاطمه هیچی

داخلی

4

سرکار خانم دکتر فریبا شیخی شوشتری

چشم پزشکی

5

سرکار خانم دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

6

سرکارخانم دکتر عترت جوادی

پاتولوژی

7

سرکار خانم دکترنیکزاد فرشچیان

ENT

8

سرکار خانم دکتر مریم خانگی

روانپزشکی

9

جناب آقای دکترحمید آریایی تبار

چشم پزشکی

10

جناب آقای دکتر جلیل امیدیان

چشم پزشکی

11

جناب آقای دکتر مجتبی ایدی زاده

چشم پزشکی

12

جناب آقای دکتر امراله دهقانی

ENT

13

جناب آقای دکتر فرشید رمضانی

چشم پزشکی

14

جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی

ENT

15

جناب اقای دکتر پژواک آزادی

چشم پزشکی

16

جناب آقای دکتر مسعود باقری

چشم پزشکی

17

جناب آقای کوروش ابراهیمی

مدیرآموزشی

18

سرکارخانم مهشید کهتری

کارشناسEDU

ریاست کمیته :  سرکار خانم دکتر لیلا رضایی

دبیرکمیته: سرکارخانم مهشید کهتری

 

اعضا کمیته برنامه ریزی درسی

ردیف

نام ونام خانوادگی

گروه آموزشی

1

سرکار خانم دکتر لیلا رضایی

چشم پزشکی

2

سرکارخانم دکتر مریم اعتمادی

ENT

3

سرکار خانم دکترفاطمه هیچی

داخلی

4

سرکار خانم دکتر فریبا شیخی شوشتری

چشم پزشکی

5

سرکار خانم دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

6

سرکارخانم دکتر عترت جوادی

پاتولوژی

7

سرکار خانم دکترنیکزاد فرشچیان

ENT

8

سرکار خانم دکتر مریم خانگی

روانپزشکی

9

جناب آقای دکترحمید آریایی تبار

چشم پزشکی

10

جناب آقای دکتر جلیل امیدیان

چشم پزشکی

11

جناب آقای دکتر مجتبی ایدی زاده

چشم پزشکی

12

جناب آقای دکتر امراله دهقانی

ENT

13

جناب آقای دکتر فرشید رمضانی

چشم پزشکی

14

جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی

ENT

15

جناب اقای دکتر پژواک آزادی

چشم پزشکی

16

جناب آقای دکتر مسعود باقری

چشم پزشکی

17

جناب آقای کوروش ابراهیمی

مدیرآموزشی

18

سرکارخانم مهشید کهتری

کارشناسEDU

                                 ریاست کمیته :    جناب آقای دکتر مجتبی ایدی زاده                                                                     دبیرکمیته: سرکارخانم مهشید کهتری


اعضا کمیته آموزش مجازی

ردیف

نام ونام خانوادگی

گروه آموزشی

1

سرکار خانم دکتر لیلا رضایی

چشم پزشکی

2

سرکارخانم دکتر مریم اعتمادی

ENT

3

سرکار خانم دکترفاطمه هیچی

داخلی

4

سرکار خانم دکتر فریبا شیخی شوشتری

چشم پزشکی

5

سرکار خانم دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

6

سرکارخانم دکتر عترت جوادی

پاتولوژی

7

سرکار خانم دکترنیکزاد فرشچیان

ENT

8

سرکار خانم دکتر مریم خانگی

روانپزشکی

9

جناب آقای دکترحمید آریایی تبار

چشم پزشکی

10

جناب آقای دکتر جلیل امیدیان

چشم پزشکی

11

جناب آقای دکتر مجتبی ایدی زاده

چشم پزشکی

12

جناب آقای دکتر امراله دهقانی

ENT

13

جناب آقای دکتر فرشید رمضانی

چشم پزشکی

14

جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی

ENT

15

جناب اقای دکتر پژواک آزادی

چشم پزشکی

16

جناب آقای دکتر مسعود باقری

چشم پزشکی

17

جناب آقای کوروش ابراهیمی

مدیرآموزشی

18

سرکارخانم مهشید کهتری

کارشناسEDU

ریاست کمیته :  جناب آقای دکتر حمید آریایی تبار

دبیرکمیته: سرکارخانم مهشید کهتری

 

اعضا کمیته پژوهش در آموزش

ردیف

نام ونام خانوادگی

گروه آموزشی

1

سرکار خانم دکتر لیلا رضایی

چشم پزشکی

2

سرکارخانم دکتر مریم اعتمادی

ENT

3

سرکار خانم دکترفاطمه هیچی

داخلی

4

سرکار خانم دکتر فریبا شیخی شوشتری

چشم پزشکی

5

سرکار خانم دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

6

سرکارخانم دکتر عترت جوادی

پاتولوژی

7

سرکار خانم دکترنیکزاد فرشچیان

ENT

8

سرکار خانم دکتر مریم خانگی

روانپزشکی

9

جناب آقای دکترحمید آریایی تبار

چشم پزشکی

10

جناب آقای دکتر جلیل امیدیان

چشم پزشکی

11

جناب آقای دکتر مجتبی ایدی زاده

چشم پزشکی

12

جناب آقای دکتر امراله دهقانی

ENT

13

جناب آقای دکتر فرشید رمضانی

چشم پزشکی

14

جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی

ENT

15

جناب اقای دکتر پژواک آزادی

چشم پزشکی

16

جناب آقای دکتر مسعود باقری

چشم پزشکی

17

جناب آقای کوروش ابراهیمی

مدیرآموزشی

18

سرکارخانم مهشید کهتری

کارشناسEDU

ریاست کمیته : جناب آقای دکتر پژواک آزادی

دبیرکمیته: سرکارخانم مهشید کهتری

مرکز آموزشی- درمانی آیت الله طالقانی

مرکز آموزشی- درمانی فارابی

مرکز آموزشی- درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

مرکز آموزشی- درمانی معتضدی