پیام مدیر

به سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی خوش آمدید. دفتر توسعه آموزش یکی از واحدهای دانشکده پزشکی ست که زیر نظر مستقیم ریاست دانشکده و با به کار گیری رهنمودهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) به فعالیت در زمینه توسعه اهداف آموزشی مشغول می باشد. امید است با استانداردسازی برنامه آموزش پزشکی در مقاطع مختلف بتوانیم گام موثری در ارتقای آموزش و تربیت پزشکان در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی و کسب رتبه جهانی برداریم.

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 دکتر ماریا شیروانی  

نام و نام خانوادگی:  ماریا شیروانی 

گروه آموزشی:   متخصص عفونی 

پست الکترونیک: Maria.shirvani@kums.ac.ir

Maria_shirvani@yahoo.com

شماره تماس: 34281564083

رتبه : استادیار