بسمه تعالی

اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه

سال 1400

1.    ارزشیابی پیشرفته تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی

2.   نقش زیر ساخت ها بر کیفیت و کمیت آموزش

3.  وضعیت رابطه استاد و دانشجو

4.   بکارگیری روشهای نوین آموزشی

5.   نوآوری و فرآیندهای آموزشی

6.   بکارگیری آموزش مجازی

7.   مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس

8.   نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

9.    نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

10.  آموزش پزشکی پاسخگو و جامعه نگر

11.  آموزش پزشکی خانواده

12.  ارزیابی درونی و اعتبار بخشی آموزشی

13.  عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه

14.  مشاوره های تحصیلی توسط اساتید مشاور در دانشکده

15.  استفتده از Logxook  به بصورت الکترونیک در دانشجویان گروههای مختلف آموزشی

16.  سبک های یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی