اخبار

جلسه شورای مدیران بالینی در مرکز جامعه نگر یکشنبه 10 آذرماه

جلسه شورای مدیران بالینی در مرکز جامعه نگر با حضور مدیران و معاونین دانشکده پزشکی یکشنبه 10 آذرماه برگزار گردید.

شورای مدیران بالینی
شورای مدیران بالینی

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۳