اخبار

ارائه مرور کتاب و ژورنال کلاب در تاریخ 19 بهمن 98 توسط گروه بیوشیمی بالینی

ارائه مرور کتاب و ژورنال کلاب در تاریخ 19 بهمن 98 توسط گروه بیوشیمی بالینی

 

 

ارائه دهندگان:

پروفسور زهره رحیمی: مرور کتاب

(Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Chapter 16): Carbohydrates ) Diabetes Mellitus

دکتر محمد سجاد امامی آل آقاژورنال کلاب

CPT1A plays a Key role in the development and treatment of multiple sclerosis and  experimental autoimmune encephalomyelitis

 

پروفسور زهره رحیمی: مرور کتاب

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۲۴