اخبار

مرحله دوم فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سامانه آذرخش

مرحله دوم فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سامانه آذرخش
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۹