اخبار

برگزاری آزمون غربالگری سیزدهمین دوره الم‍پیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور- پنجشنبه ۱۳ خرداد 1400

برگزاری آزمون غربالگری سیزدهمین دوره الم‍پیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور- پنجشنبه ۱۳ خرداد 1400

 

آزمون غربالگری سیزدهمین دوره الم‍پیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روز پنجشنبه مورخ ۱۳ خرداد 1400 در سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

آزمون غربالگری سیزدهمین دوره الم‍پیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۱۳ خرداد 1400
آزمون غربالگری سیزدهمین دوره الم‍پیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۱۳ خرداد 1400

۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۱۴