فرمها وآئین نامه ها

 

ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

2

فرم شماره 1: صورتجلسه شورای گروه


1

3

فرم شماره 2: اخذ مجوز دفاع از پایان نامــه


2

4

فرم شماره 3: گزارش دفاع از پایان نامه


3

5

فرم شماره 4: ارزیابی ارائه ودفاع ازپایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


4

6

فرم شماره 5: جدول مشخصات مقاله استخراج شده از پایان نامه


5

7

فرم شماره 6: ارسال پایان نامه اصلاح شـده


6

8

فرم تسویه حساب دانشجویی


فرم تسویه حساب
 9  فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای مصوب
فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو
 10 راهنمای تدوین پایان نامه 
راهنمای تدوین پایان نامه
 
11    شیوه نامه ترجمان دانش  
شیوه نامه ترجمان دانش
12   فرم پیام پژوهشی
فرم پیام پژوهشی
 13  فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
 
 14

 صورتجلسه طرح تحقیقاتی

صورتجلسه طرح تحقیقاتی
 15

 صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی

صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی
 

 16

 صورتجلسه گروه - دستیاری

صورتجلسه گروه - دستیاری
 
 17

 صورتجلسه گروه- ارشد

صورتجلسه گروه- ارشد
 
 18  درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه
درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه
 
 19  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی

 

کلیپ نحوه نگارش پیام پژوهشی
https://www.kums.ac.ir/kums_content/media/filepool3/2019/5/1413.mp4?t=636932476766295802