صورتجلسه گروه - دستیاری صورتجلسه گروه - دستیاری 

صورتجلسه گروه- ارشد صورتجلسه گروه- ارشد

صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی

فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی

 

مستندات پژوهشی:

طرح و تصویب پروپوزال

1-   پروپوزال  (تکمیل امضاء شده)

2-  صورتجلسه گروه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

1- نامه مدیر محترم گروه مربوطه مبنی بر درخواست دفاع از پایان نامه با ذکر زمان و مکان انجام دفاع و پیشنهاد دو نفر از اساتید محترم هیأت علمی به عنوان داور به انضمام پایان نامه و پذیرش مقاله

2-کپی قرداد تصویب پروپوزال

ارائه پایان نامه

1-  پرینت نهایی پایان نامه

2-  دو سری کپی نمره پایان نامه

3- نامه تایید صحافی

4- کپی قرارداد

تسویه گزارش نهایی

1-  نامه استاد محترم راهنما مبنی بر تائید گزارش نهایی

( با ذکر عنوان، نام دستیار/ دانشجو و تاریخ دفاع از پایان نامه )

2-  CD حاوی فایل word گزارش نهایی

3-  کپی قرارداد