صورتجلسه گروه - دستیاری صورتجلسه گروه - دستیاری

صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی

صورتجلسه طرح تحقیقاتی صورتجلسه طرح تحقیقاتی

صورتجلسه گروه- ارشد صورتجلسه گروه- ارشد

درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه

فرآیندها

·            فرآیند طرح و بررسی پروپوزال

v   طرح های تحقیقاتی اساتید محترم هیأت علمی:

1-ارسال پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه از طریق دبیرخانه دانشکده

2-ارسال پروپوزال جهت کارشناسی توسط حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

3-دریافت نامه جمع بندی نظرات کارشناسان پروپوزال ارسالی از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایلwordپروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

v  مقطع دستیاری:

1-  تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-شرکت دستیار و استاد محترم راهنما در شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ معین شده

3-دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهشی از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسالفایلwordپروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

v  مقطع کارشناسی ارشد:

1-     تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-شرکت دانشجو و استاد محترم راهنما در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده در تاریخ معین شده

3-دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-  اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایلwordپروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

v  مقطع پزشکی عمومی:

ü   طرح و بررسی پروپوزال در دانشکده:

1-تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-ارسال پروپوزال جهت کارشناسی از طرف حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

3-دریافت نامه جمع بندی نظرات کارشناسان پروپوزال از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایلwordپروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

ü   طرح و بررسی پروپوزال در مراکز تحقیقاتی:

1-انجام مراحل طرح و بررسی در مرکز تحقیقاتی

2-ارسال فایلwordپروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

3-ارسال مستندات مربوط به بررسی و تصویب پروپوزال در مرکز به همراه فایل پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه توسط مرکز تصویب کننده

4-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

5-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

6-انجام طرح تحقیقاتی

o    فرآیند تدوین و صحافی پایان نامه

1-تنظیم پایان نامه بر اساس دستورالعمل صحافی پایان نامه

2-تکمیل فرم ارسال پایان نامه اصلاح شده (فرم شماره 7)

3-ارائه مستندات ذیل قبل از انجام صحافی

         - پرینت کامل پایان نامه

        -دو سری کپی نمره دفاع پایان نامه

      (امضاء اساتید محترم راهنما ، مشاور، داوران، نماینده دانشکده و مدیرگروه در فرم نمره ضروری می باشد.)      

       -فرم تاییده صحافی پایان نامه با امضاء استاد محترم راهنما، مدیر محترم گروه و مدیریت محترم پژوهشی   دانشکده پزشکی

      (فرم تاییده صحافی پایان نامه در دستورالعمل صحافی ضمیمه می باشد)

       -کپی قرارداد تصویب پروپوزال

   4 -دریافت شماره و تاریخ ثبت از حوزه مدیریت پژوهشی پس از تایید نهایی