اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام  اساتید

نام رشته، گروه

1

پروفسور بابک صیاد

بیماریهای عفونی، عفونی

2

پروفسور زهره رحیمی

بیوشیمی بالینی، بیوشیمی بالینی

3

پروفسور سیروس جلیلی

آناتومی و بیولوژی سلولی، علوم تشریحی

4

پروفسور منصور رضایی

آمار زیستی، آمار زیستی

5

پروفسور نگین رضاوند

زنان و زایمان، زنان و زایمان

6

دکتر شیوا روشنخواه

آناتومی و بیولوژی سلولی، علوم تشریحی

7

دکتر امیرحسین هاشمیان

آمار زیستی، آمار زیستی

8

دکتر علیرضا رضایی ­منش

ایمنی­ شناسی، ایمنی­ شناسی

9

دکتر هانیه تارخیان

ایمنی­ شناسی، ایمنی­ شناسی

10

دکتر بهمن اکبری

زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری پزشکی

11

دکتر نایب علی رضوانی

پزشکی مولکولی، بیوشیمی بالینی

12

دکتر سجاد امامی آل آقا

بیوشیمی بالینی، بیوشیمی بالینی

13

دکتر رضا علی­ بخشی

ژنتیک پزشکی، بیوشیمی بالینی

14

دکتر نازنین جلیلیان

ژنتیک پزشکی، بیوشیمی بالینی

15

دکتر فیض اله منصوری

بیماریهای عفونی، عفونی

16

دکتر ماریا شیروانی

بیماریهای عفونی، عفونی

17

دکتر سیدحمید مدنی

پاتولوژی، پاتولوژی

18

دکتر امید امان الهی

جراحی عمومی، جراحی

19

دکتر مهرعلی رحیمی

غدد، داخلی

20

دکتر سیدجعفر نوابی

داخلی، داخلی

21

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

مشاوره توان بخشی، روانشناسی بالینی

22

دکتر علی اکبر فروغی

روانشناسی بالینی، روانپزشکی

23

دکتر ارشاد ندایی

علوم اعصاب، فیزیولوژی

24

دکتر علی اشرف گودینی

فیزیولوژی، فیزیولوژی

25

دکتر عباس حق پرست

فیزیک پزشکی، فیزیک پزشکی

26

دکتر نیما رستم ­پور

فیزیک پزشکی، فیزیک پزشکی

27

دکتر ناصر نظری

زیست فناوری پزشکی، انگل شناسی و قارچ شناسی

28

دکتر میثم سیاه منصوری

مهندسی پزشکی، مهندسی پزشکی

29

دکتر فرهاد بابایی

ویروس شناسی، میکروب شناسی

30

دکتر محمدرسول خزاعی

پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

31

دکتر هوشنگ نعمتی

پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

32

دکتر ابراهیم برزگری

بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی