فرآیند بررسی و تصویب طرح ­های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی اساتید محترم هیأت علمی:

1-ارسال پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورت جلسه گروه از طریق دبیرخانه دانشکده

2-ارسال پروپوزال جهت کارشناسی توسط حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

3-دریافت نامه جمع بندی نظرات کارشناسان پروپوزال ارسالی از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی