الزامی بودن ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی قبل از ارسال پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی بودن ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی قبل از ارسال پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 


 

ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

 1  فرم پروپوزال کامل

 فرم پروپوزال کامل.doc

 2   فرم پروپوزال انگلیسی

 فرم پروپوزال انگلیسی.doc

3

فرم شماره 1: صورتجلسه شورای گروه


1
4  فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای مصوب
فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو
 5  فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
 
 6

 صورتجلسه طرح تحقیقاتی

صورتجلسه طرح تحقیقاتی
 7

 صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی

صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی
 

 8

 صورتجلسه گروه - دستیاری

صورتجلسه گروه - دستیاری
 
 9

 صورتجلسه گروه- ارشد

صورتجلسه گروه- ارشد
 
 10  درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه
درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه
 
 11  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی