مدارک تسویه

مدارک و مستندات لازم برای ارائه پایان­نامه و تسویه

1- پرینت نهایی پایان نامه

2- دو سری کپی نمره پایان نامه

3- نامه تایید صحافی

4- کپی قرارداد