فرآیند بررسی و تصویب پروپوزال

مقطع دستیاری:

1- تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورت جلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-شرکت دستیار و استاد محترم راهنما در شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ معین شده

3-دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهشی از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

مقطع کارشناسی ارشد:

1- تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورتجلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-شرکت دانشجو و استاد محترم راهنما در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده در تاریخ معین شده

3-دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-  اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

مقطع پزشکی عمومی:

o        طرح و بررسی پروپوزال در دانشکده:

1-تحویل پروپوزال (تکمیل امضاء شده) + صورت جلسه گروه به دبیرخانه دانشکده

2-ارسال پروپوزال جهت کارشناسی از طرف حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

3-دریافت نامه جمع بندی نظرات کارشناسان پروپوزال از حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

4-اصلاح پروپوزال و تکمیل امضاء

5-دریافت تایید کارشناس پروپوزال مبنی بر انجام کامل اصلاح های مورد نظر در شورا

6-تحویل پروپوزال تأیید شده به مدیریت پژوهشی دانشکده

7-ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

8-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

9-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10-انجام طرح تحقیقاتی

o        طرح و بررسی پروپوزال در مراکز تحقیقاتی:

1-انجام مراحل طرح و بررسی در مرکز تحقیقاتی

2-ارسال فایل word پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه

3-ارسال مستندات مربوط به بررسی و تصویب پروپوزال در مرکز به همراه فایل پروپوزال از طریق سامانه سیستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه توسط مرکز تصویب کننده

4-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال در دانشکده، کمیته اخلاق، شورای پژوهشی دانشگاه

5-تنظیم قرارداد در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

6-انجام طرح تحقیقاتی