مدارک دفاع

مدارک و مستندات لازم برای برگزاری جلسه دفاع از پایان ­نامه

1- نامه مدیر محترم گروه مربوطه مبنی بر درخواست دفاع از پایان نامه با ذکر زمان و مکان انجام دفاع و پیشنهاد دو نفر از اساتید محترم هیأت علمی به عنوان داور به انضمام پایان نامه و پذیرش مقاله

2-کپی قرارداد تصویب پروپوزال