فرآیند تدوین و صحافی پایان نامه

فرآیند تدوین و صحافی پایان نامه

1-تنظیم پایان نامه بر اساس دستورالعمل صحافی پایان نامه

2-تکمیل فرم ارسال پایان نامه اصلاح شده (فرم شماره 7)

3-ارائه مستندات ذیل قبل از انجام صحافی

         - پرینت کامل پایان نامه

        -دو سری کپی نمره دفاع پایان نامه

      (امضاء اساتید محترم راهنما ، مشاور، داوران، نماینده دانشکده و مدیرگروه در فرم نمره ضروری می باشد.)      

       -فرم تایید صحافی پایان نامه با امضاء استاد محترم راهنما، مدیر محترم گروه و مدیریت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی

      (فرم تایید صحافی پایان نامه در دستورالعمل صحافی ضمیمه می باشد)

       -کپی قرارداد تصویب پروپوزال

   4 -دریافت شماره و تاریخ ثبت از حوزه مدیریت پژوهشی پس از تایید نهایی