سرپرست دکتر علیرضا رضایی منش.jpg  

سمت: مدیر کمیته تحقیقاتی دانشجویی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا رضایی منش

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی:  alireza.rezaiemanesh@kums.ac.ir