اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

سرپرست: دکتر علیرضا رضایی منش

دبیر: فائزه نجفی

معاون پژوهشی: سجاد رئیسی، سحاد سلیمی

معاون آموزشی: محمدامین کاویاری

معاون روابط عمومی: سید امیر کریمی، امیرمهدی قاسمی، هادی حیدری

معاون انتشارات و فناوری: دیاکو مرادی

معاون فوق برنامه: شروین عبیری

معاون برنامه ریزی: سید امیر کریمی

سمینار و کنگره ها: فاطمه بادپروا

معاون تحصیلات تکمیلی: محسن اکبری، فرانک آغاز