اطلاعات تماس

نشانی پستی کمیته:

نشانی 1: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان شماره 2 علوم پزشکی کرمانشاه- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری- اتاق شماره 4

نشانی 2: کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-محوطه بیمارستان طالقانی-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی-دفترمرکزی اتاق شماره 9- کمیته تحقیقات دانشجویی.

تلفن: 08338393162- 08338393158

دورنگار: 08338393158

آیدی تلگرامی: @src_med

پست الکترونیکی: src_research@kums.ac.ir