سمت : مدیر کمیته تحقیقاتی دانشجویی

نام و نام خانوادگی : دکتر سیروس جلیلی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی PhD

مرتبه : استاد

پست الکترونیکی :

cjalili@kums.ac.ir

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر : نوید گلشنی